top of page

Statuten

TITEL I: NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

ARTIKEL 1

De vereniging is opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk (hierna ‘vzw’ genaamd). De vereniging draagt de naam: Tennisclub Bloemendale vzw, afgekort: ‘T.C. Bloemendale vzw’.

ARTIKEL 2

De zetel is gevestigd te Hubert d’Ydewallestraat, 1 8730 Beernem en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Brugge, Rechtbank van Koophandel Ondernemingsrechtbank, gelegen in het Vlaamse Gewest.

Het bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen het Nederlands taalgebied en de nodige openbaarmakingsvereisten te vervullen. De website van de vereniging is ‘www.tcbloemendale.be’. Het emailadres van de vereniging is ‘tcbboemendalebeernem@hotmail.com’.

ARTIKEL 3

De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de sport in de regio waar zij gevestigd is, in het bijzonder de tennissport. Zij mag alle activiteiten ondernemen die haar doel kunnen bevorderen en helpen realiseren, zoals het inrichten van trainingen, stages, cursussen, tornooien (competitief of recreatief), schoolsport, … Deze activiteiten kunnen ook buiten de eigen clubterreinen plaatsvinden. Zij kan hiervoor samenwerken met professionele of niet-professionele organisaties of personen.

Zij kan ook, doch ook slechts op bijkomstige wijze, alle handelsdaden stellen voor zover de opbrengst hiervan uitsluitend ten goede komt aan het maatschappelijk doel waarvoor zij werd opgericht.

Zij zet zich belangloos in voor de bevordering van dit doel, en streeft hierbij geen rechtstreeks noch onrechtstreeks vermogensvoordeel na voor haar leden. Daarbij kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormeld belangeloos doel, met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten, waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig worden bestemd voor de verwezenlijking van het belangeloos doel.

Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

ARTIKEL 4

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.

bottom of page