Reglement

Artikel 1

De terreinen van tennisclub Bloemendale vzw zijn gelegen in de Bargelaan 12 te Beernem.

Artikel 2

Zijn lid van T.C. Bloemendale vzw: alle gegadigden die het lidgeld voor het betrokken seizoen hebben betaald en die door het bestuur zijn aanvaard. Alle leden van T.C. Bloemendale vzw worden automatisch aangesloten bij “Tennis Vlaanderen
Het lidgeld wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.

Alle leden die zich aansluiten bij T.C. Bloemendale vzw verbinden zich er toe de bepalingen van dit reglement na te leven.

Artikel 3

Aan het lidmaatschap van de V.T.V. is ook een verzekering verbonden. Inlichtingen daaromtrent kunnen verkregen worden bij de voorzitter of de secretaris. Bij eventuele ongevallen moet één van de voormelde personen zo vlug mogelijk op de hoogte worden gesteld.

Een door een dokter ingevuld medisch getuigschrift (geschiktheidattest voor sportbeoefening) is ten zeerste aanbevolen. Een dergelijk attest dient slechts eenmaal te worden ingediend.

Artikel 4

De tennisterreinen mogen worden gebruikt door alle leden die een terrein hebben gereserveerd volgens de hierna bepaalde modaliteiten.

Artikel 5

De reservaties dienen te gebeuren via internet. Hiervoor is er tevens een computer beschikbaar in het clublokaal .Telefonische  reservaties zijn enkel mogelijk tijdens de openingsuren van de bar op het nummer 050/78.19.11. Vooraleer een telefonische reservatie wordt toegezegd, dient steeds te worden nagegaan of er nog geen reserveringen voor hetzelfde tijdstip in het systeem zijn ingeboekt.

Een speler mag telkens voor slechts twee reservaties in het systeem staan ingeschreven. Zodra de wedstrijden  waarvoor hij/zij heeft gereserveerd afgelopen zijn, mag hij/zij opnieuw een volgende reservering maken.

In het reservatiesysteem moet de naam van beide of alle vier (in geval van dubbelspel) de spelers staan ingeschreven. Bij enkelspel mag slechts voor één uur worden gereserveerd, bij dubbelspel voor twee uur.

Artikel 6

Bij door de club ingerichte tornooien krijgen de tornooiwedstrijden voorrang op alle reservaties. Idem voor Inter-clubwedstrijden.

Artikel 7

Niet gereserveerde terreinen of terreinen waarvoor de spelers 15 minuten na het aangevraagde aanvangsuur niet zijn komen opdagen, mogen zonder reservatie worden bespeeld door de op dit ogenblik aanwezige leden. Indien er vier gegadigden zijn, worden zij verzocht dubbelspel te spelen. De spelers zijn verplicht hun naam voor de aanvang van de tennispartij in het reservatiesysteem in te schrijven.

Artikel 8

Niet-aangesloten leden mogen enkel op uitnodiging van en samen met een aangesloten lid van T.C. Bloemendale vzw gebruik maken van de terreinen. Zij dienen daartoe evenwel een vergoeding te betalen van 5,00 euro. Het aantal speelbeurten voor niet-leden is beperkt tot 6 per seizoen.

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen waarvan niet aangesloten leden of bezoekers het slachtoffer zijn

Artikel 9

Voor jeugdige spelers tot en met 16 jaar geldt een beperking inzake het gebruik van de terreinen.

Dergelijke spelertjes mogen geen terrein reserveren:

  • Van maandag tot en met vrijdag: na 18h00

Indien de terreinen vrij zijn, mogen zij ook op bovenvermelde tijdstippen de terreinen gebruiken, na inschrijving van hun naam in het reservatiesysteem.
Jeugdspelers die wensen volwaardig gebruik te maken van de terreinen dienen hetzelfde lidgeld als een volwassenen te betalen.

Op woensdagnamiddag (van 13 tot 17u) staan de terreinen bij voorrang ter beschikking van de jeugdspelers. Volwassen leden kunnen vooraf geen terrein reserveren en mogen slechts de terreinen gebruiken voor zover die niet worden bespeeld door de jeugdspelers.

Een jeugdspeler van T.C. Bloemendale vzw kan, als betalend lid, tot en met 18 jaar, in de voorziene uren gereserveerd voor de jeugd (zie hiervoor), spelen met leeftijdsgenoten van T.C. Ludoviek (Knesselare) of T.C. Nobel (Aalter). Een analoge regeling is eveneens geldig in T.C. Ludoviek en T.C. Nobel.

Artikel 10

Alleen spelers in deftige tenniskledij en met aangepast tennisschoeisel mogen de tennisvelden betreden.

De aanwezigheid van kinderen op de terreinen (bank, scheidsrechtersstoel, …) is verboden!!!

Artikel 11

Uit respect voor de spelers die op het andere terrein spelen, wordt iedereen verzocht zo weinig mogelijk lawaai te maken of te roepen tijdens het spel.

“Een goede staat van de terreinen is in het belang van iedere tennisliefhebber”.

Artikel 12

Na afloop van hun wedstrijd zijn de spelers verplicht het terrein terug in goede staat te brengen met behulp van het beschikbare materieel (sleepnet of borstel) en op de aangegeven wijze. Bij zeer droog weer dient het terrein eveneens lichtjes te worden besproeid (indien de mogelijkheid bestaat).

Artikel 13

Indien er waterplassen op het terrein blijven staan, mogen de terreinen niet worden bespeeld. Het is ten strengste verboden de plassen open te trekken om aldus de terreinen bespeelbaar te maken.

Artikel 14

Er is een vuilbak aanwezig op de terreinen. Het vuil (lege drankflessen, schil van vruchten, …) moeten gedeponeerd worden in deze vuilbak. Inbreuk op dit artikel zal aanleiding geven tot verbod tot spelen van één of meerdere weken.

Artikel 15

Het clubhuis zal steeds toegankelijk zijn voor de leden die aldus kunnen gebruik maken van de douches en toiletten. Gelieve de douches en toiletten steeds netjes te houden. De bar is open op woensdag- en vrijdagavond en zondagmorgen en bij speciale gelegenheden (tornooi, inter-club, …) en is toegankelijk voor leden en niet-leden.

Artikel 16

De spelers worden verzocht hun wagen niet in de Zuidveldstraat te parkeren maar bij voorkeur in de Diksmuidse Boterweg en dit om het woonkarakter van de Zuidveldstraat te vrijwaren. Inbreuken op dit artikel kunnen aanleiding geven tot verbod (van één of meerdere weken) om de terreinen te gebruiken.
Om burenhinder te vermijden, wordt iedereen verzocht om zo weinig mogelijk lawaai te maken, en zeker niet te toeteren, bij aankomst of vertrek.

Artikel 17

Fietsers worden verzocht hun fietsen in de daartoe bestemde rekken te plaatsen.

Artikel 18

Alle betwistingen in verband met de toepassing van dit reglement dienen te worden voorgelegd aan het bestuur. De beslissingen van het bestuur zijn onaanvechtbaar.